Seed Consultants

Regulamentul Oficial al Programului
Cel Mai Promitator Brand Romanesc

Art. 1 – Organizatorii şi Regulamentul oficial al Programului promoţional

(1) Programul “Cel mai promiţător brand românesc”, denumit în continuare “Program”, este organizat şi desfăşurat de către S.C. Seed Consultants Branding & Design SRL, cu sediul social în str. Gârlei, nr. 1B, sector1, Bucureşti, având C.U.I. J40/13156/2008, RO24265455, reprezentată prin Dochita Zenoveiov, în calitate de Director General, denumită în continuare “Organizator”.

(2) Participanţii la Program sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului Regulament oficial al Programului (denumit în continuare „Regulamentul oficial”).

(3) Regulamentul oficial este disponibil în mod gratuit oricărei persoane interesate, oricând pe perioada Programului pe site-ul www.celmaipromitatorbrandromanesc.ro sau trimiţând o solicitare în scris la adresa: S.C. Seed Consultants Branding & Design SRL, str. Gârlei, nr. 1B, sector 1, cod 013721, Bucureşti.

(4) Organizatorul îşi rezervă dreptul de a completa şi/sau modifica Regulamentul oficial, completarea şi/sau modificarea urmând a fi adusă la cunoştinţă publică în modalităţile prevăzute la art. 1, alin. (3).

Art. 2 – Teritoriul, logistica şi durata de desfăşurare a Programului

(1) Programul se va desfăşura pe întreg teritoriul României, respectiv pe website-ul www.celmaipromitatorbrandromanesc.ro.

(2)  Programul va fi lansat la data de 1 mai 2014 şi va înceta la data de 20 iulie 2014. În situaţia în care Organizatorul decide să scurteze / să prelungească acest Program, acest fapt va fi adus la cunoştinţă publică în modalităţile prevăzute la Art. 1, alin. (3).

Art. 3 – Dreptul de participare

(1) La Program poate participa orice persoană juridică (denumită în continuare „Participant”) care îndeplineşte următoarele criterii:

1.1)  este persoană juridică cu cel puţin un an de activitate;

1.2) nu face obiectul procedurii de insolvenţă conform Legii 85/2006, nu se află în procedura de dizolvare şi nu are activitatea suspendată conform Legii 31/1990;

1.3) îşi exprimă online opţiunea de a participa la Programul organizat de Seed Consultants;

1.4) brandul (marca, produsul) înscris în Program să fie un brand (marcă, produs) românesc, fabricat în România

1.5) prin participarea la acest Program acceptă integral şi liber consimţit prevederile acestui regulament.

(2) La Program nu pot participa companiile care au parţial sau acelaşi acţionariat cu organizatorul.

(3)  În cazul în care toate aceste condiţii sunt îndeplinite, aplicantul devine Participant.

Art. 4 – Mecansimul Programului

(1) Programul va fi făcut public prin intermediul site-ului programului www.celmaipromitatorbrandromanesc.ro. Astfel, toţi Participanţii care în perioada 1 mai – 20 iulie 2014 inclusiv, îndeplinesc condiţiile enumerate anterior, la Art. 5, Cap. (1), vor putea să se înscrie la Program, în urma selecţiei finale având posibilitatea să câştige un program de branding gratuit pentru brandul de produs, servicii sau de companie înscris în Program.

(2) Persoanele care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute de Art. 5, Cap. (1), se vor putea înscrie în Program descărcând formularul disponibil pe site-ul www.celmaipromitatorbrandromanesc.ro, completându-l cu datele obligatorii incluse în formular,  după ce îl vor completa integral şi corect, îl vor putea trimite pe adresa de email brand@seed-consultants.ro sau la numărul de fax 0314 255 816.

(3) Dacă opţiunea Participantului este cea pentru branding de produs, formularul va fi însoţit de trimiterea unor mostre de produs, la adresa S.C. Seed Consultants Branding & Design SRL, str. Gârlei, nr. 1B, sector 1, cod 013721, Bucureşti.

(4) Există un singur premiu oferit în urma acestei campanii, iar câştigătorul va fi ales după următoarele criterii:

4.1. argumentarea nevoii de branding

4.2. potentialul de dezvoltare locala/internationala a brandului

4.3  tendintele categoriei din care face parte brandul

4.4  nota de atractivitate a programului de branding, din perspectiva organizatorului

(5) Premiul constă în realizarea gratuită a unui proiect de branding pentru produsul, serviciul sau compania desemnat/ă câştigător(oare). Produsul, serviciul sau compania care va fi desemnat/ă câştigător(oare) va beneficia de un program de re-branding construit de Seed Consultants pe nevoia câştigătorului plecând de la problema enunţată de participant în Formularul de aplicare.

Acest program poate include oricare din etapele următoare cu titlu de exemplu: dezvoltarea unui nou nume de brand, dezvoltarea unor sub-branduri, poziţionare de brand, rafinarea logo-ului actual sau crearea unui logo nou, rafinarea ambalajului actual sau crearea unui ambalaj nou, dezvoltarea papetăriei (carte de vizită, plic, fax, memo, antet), dezvoltarea materialelor de comunicare (machetă de presă, poster, banner, broşură de prezentare), dezvoltarea strategiei de comunicare.

(6) În perioada imediat următoare aplicării pentru Program, Organizatorii vor contacta Participanţii pentru realizarea unui interviu. Prin înscrierea în Program, Participanţii îşi iau angajamentul de acordare a acestui interviu, în perioada 01 august – 30 august 2014. După realizarea interviurilor, va începe perioada de jurizare, care se va desfăşura în intervalul 1 septembrie – 30 septembrie 2014.

(7) Premiul oferit trebuie să fie revendicat în conformitate cu prevederile Regulamentului Oficial, în caz contrar acestea nemaifiind datorate de către Organizatori.

(8) Premiul, constând în oferirea unui proiect de re-branding, va fi livrat într-o perioada determinate de 3 luni de zile de la anuntarea câştigătorului în cadrul evenimentului public. Prin înscrierea la acest Program, Participanţii îşi iau angajamentul de implicare cu resursele de personal şi timp necesare pentru a facilita livrarea serviciilor în timpul dat, în caz contrar, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a numi un alt câştigător.

Art. 5 – Anunţarea şi acordarea premiilor

(1)  Numele câştigătorului va fi afişat pe website-ul www.celmaipromitatorbrandromanesc.ro, după evenimentului public de premiere.

(2) Participantul desemnat câştigător va fi anunţat telefonic de către un reprezentant al Organizatorului, în termen de 2 zile de la data desemnării, moment în care i se va comunica metodologia de lucru şi modalitatea de desfăşurare a proiectului de re-branding.

(3) Acordarea unui premiu poate fi un eveniment public. Participarea în acest Program implică acordul participanţilor că în cazul în care vor ieşi câştigători, numele şi oraşul de reşedinţa companiei câştigătoare să poată fi publicat potrivit legii şi utilizate de către organizator în mod gratuit. Data desfasurarii evenimentului public va fi anuntat atat pe website-ul www.celmaipromitatorbrandromanesc.ro, cat si telephonic brandurilor participante.

(4) Premiul se va acorda numai persoanelor care au completat şi trimis formularul de înscriere în perioada 1 mai – 20 iulie 2014 şi întrunesc toate condiţiile de participare. Orice încercare de falsificare va fi pedepsită conform legislaţiei în vigoare.

Art. 6 – Litigiile şi legea aplicabilă

(1) Eventualele litigii apărute între Organizator, pe de o parte, şi oricare dintre Participanţi se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această cale nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţa competentă din municipiul Bucureşti în conformitate cu dreptul comun.

(2) Legea aplicabilă este legea română.

Art. 7 – Taxe

(1) Participanţilor la Program nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepţia cheltuielilor normale de desfăşurare a Programului: cheltuieli legate de accesul la Internet în vederea accesului la site-ul www.celmaipromitatorbrandromanesc.ro, a consultării Regulamentului Programului, precum şi cheltuielile aferente corespondenţei pe email/fax/telefon şi a trimiterii mostrelor de produs la sediul Organizatorului.

Art. 8 – Încetarea înainte de termen a Programului

(1) Programul poate înceta înainte de termen numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa acestuia, de a continua Programul.

(2) Organizatorul nu are nici o obligaţie către Participanţi, cu privire la returnarea unei sume baneşti sau plata unei sume băneşti cu titlu de despăgubire sau altele asemenea.

Art. 9 – Date personale

(1) Prin înscrierea la acest Concurs, se prezumă cunoaşterea Regulamentului şi acordul Participantului privind clauzele acestuia. Tuturor Participanţilor la Program le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 506/2004. Prin furnizarea datelor lor transmise prin formularul online, aceştia sunt de acord să fie incluşi într-o bază de date a companiei Seed Consultants constituitî în următoarele scopuri:

1.1. organizarea şi desfăşurarea Programului, precum şi desemnarea câştigătorului Programului;

(2) În conformitate cu legislaţia aplicabilă, Organizatorul are obligaţia să facă publice numele câştigătorilor şi premiului acordat în cadrul acestui Program.

Organizatorul va aplica toate măsurile de securitate tehnica şi organizatorică pentru protejarea datelor asupra cărora deţine controlul împotriva oricărei situaţii de manipulare accidentală sau intenţionată, pierdere, distrugere sau împotriva accesului oricărei persoane neautorizate. Toate datele colectate sunt procesate conform prevederilor legale valabile în România. Datele dumneavoastră vor fi tratate în conformitate cu legislaţia actuală privind Protecţia Datelor cu Caracter Personal şi vor fi utilizate de către Organizator în scopul desemnării câştigătorilor Programului. Organizatorul se obligă ca datele personale ale participanţilor să nu fie difuzate către terţi.

(3) Conform Legii nr. 677/2001, participanţii la Program beneficiază de dreptul de acces, de dreptul de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, au dreptul să se opună prelucrării datelor personale care îi privesc şi să solicite ştergerea acestora. Pentru exercitarea acestor drepturi, participanţii se pot adresa Organizatorului cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Departamentul Juridic al acestuia, la adresa str. Gârlei, nr. 1B, sector 1, Bucureşti.

Art.10 – Responsabilitate

(1) Prin înscrierea la acest Program, participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament.

(2) Organizatorii nu îşi asumă răspunderea pentru imposibilitatea participării la acest Program datorită unor cauze care nu depind direct de ei, cum ar fi defecţiuni tehnice ale furnizorului de servicii de Internet.

Just in case